Personnel のバックアップ(No.2)


Microelectronics Research Lab.(MeRL) Personnel

 • Graduate Students
  • Tatsuo TOBA (D1)
  • Yasutaka KANEKO (M2)
  • Nariaki SHIOIRI (M2)
  • Ryousei MAKINO (M2)
  • Mariko YAO (M2)
  • Tomohiro YONEDA (M2)
  • Yuuki IWABUCHI (M1)
  • Kouta KANO (M1)
  • Ryo KISHIDA (M1)
  • Keisuke DOMAE (M1)
  • Mitsuru NAKURA (M1)
  • Shota NOTE (M1)
  • Shigeru FUJIEDA (M1)
  • Lu Jie (M1)
 • Undergraduate
  • 金率 (B4)
  • Yusaku KOMAMURA (B4)
  • Toru KOBAYASHI (B4)
  • Tuichi KONDO (B4)
  • 崔冀 (B4)
  • Takashi MAJIMA (B4)
  • Hideaki MATSUYAMA (B4)
  • Tetsuya MIYAZAWA (B4)